ALGEMENE VOORWAARDEN en GDPR

Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het BTW nummer BE 0773 530 062.

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk.


Atelier en afhaaladres: Nele Divira, Kapelstraat 41, 8540 Deerlijk

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, producten, bestellingen en verkooptransacties met Nele Soenen en/of de website www.neledivira.be. Enkel de Algemene Voorwaarden van Nele Divira zijn van toepassing op elke verkoopovereenkomst en niet die van de klant.

De eenzijdige wijzigingsclausule voorziet Nele Divira het recht om wijzigingen aan de site te maken en/of de Algemene Voorwaarden eenzijdig en op eender welk tijdstip zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Door een bestelling te plaatsen op www.neledivira.be aanvaardt de koper de Algemene Voorwaarden volledig en zonder voorbehoud.

Als je nog vragen hebt over het kopen van producten via www.neledivira.be na het lezen van de Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met Nele Soenen, Nele Divira via nele@neledivira.be.


EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten, inclusief auteursrechten, van Nele Divira en www.neledivira.be zijn èn blijven eigendom van Nele Soenen voornoemd. Goederen, teksten en/of afbeeldingen mogen onder geen beding worden gekopiëerd, herverdeeld of doorverkocht onder om het even welke vorm en door om het even welk procédé. Elk gebruik van de producten, de website en de inhoud ervan, inclusief kopiëren van tekeningen en/of opslaan van het geheel of elementen ervan, en/of herverdeling en/of doorverkoop ervan is strikt verboden zonder schriftelijke toestemming van Nele Soenen voornoemd. 


PRIJZEN

Alle vermelde prijzen worden uitgedrukt in Euro, inclusief 21% BTW en gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Producten en/of diensten die via de site worden aangeboden, dienen vooraf te worden betaald alvorens opgestuurd te worden. Gepersonaliseerde producten en/of diensten op maat worden betaald ten laatste 30 dagen na factuurdatum.

De datum van bestelling is bindend t.a.v. de prijs en de actie die op het moment van de bestelling loopt. Nele Divira houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te allen tijde te wijzigen en te corrigeren. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling voor een gedeelte van de prijs bij eventuele prijsverschillen die later op de site zijn aangebracht.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Behoudens andersluidend beding omvatten de prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld bij afrekenen.

Leveringen vinden plaats op het door de koper opgegeven adres tijdens de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Eventuele bijkomstige diensten en/of uitvoeringswerken die buiten de goedgekeurde offerte vallen, al dan niet op vraag van de klant, zullen worden aangerekend door Nele Divira, die de klant daarvan op de hoogte zal stellen alvorens verder te gaan met de uitvoering. De klant heeft het recht deze extra diensten te weigeren en te gaan voor het voorstel zoals omschreven in de offerte. De klant kan de bestelling niet om bovengenoemde reden annuleren. Bestellingen gaan pas in productie na ontvangst van de volledige betaling.


SCHADEVERGOEDING

In geval van niet-betaling is een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 40 EUR en een maximum van 2.500 EUR van rechtswege verschuldigd. Eventuele gerechtskosten en uitvoeringskosten zijn ten laste van de in gebreke gebleven klant.


HERROEPINGSRECHT

Verzonden bestellingen kunnen niet meer geannuleerd worden.

Gepersonaliseerde items en/of gepersonaliseerde opdrachten kunnen niet worden geannuleerd noch geretourneerd na goedkeuring en/of aanvang van de opdracht. De consument zal de bestelling volledig vergoeden aan Nele Divira.

Bij annulering van diensten minder dan 3 maand voor aanvang, is de consument het volledige bedrag aan Nele Divira verschuldigd. Gebeurt de annulering drie maanden of langer voorafgaand aan de uitvoering van de gevraagde diensten, is de consument 50% van het overeengekomen bedrag aan Nele Divira verschuldigd, vermeerderd met eventuele kosten. Onder diensten worden verstaan lezingen, interviews en/of workshops, geleverd door Nele Divira, waar vooraf schriftelijk of mondeling toestemming voor gegeven werd. Onder kosten wordt werkmateriaal, drukwerk en/of presentatiemateriaal verstaan die dienen ter ondersteuning van deze dienst in het bijzonder. In geval van annulering blijft dit materiaal eigendom van Nele Divira.

Eigendomsvoorbehoud: De goederen blijven juridische eigendom van Nele Divira tot ze volledig betaald zijn, en kunnen alsnog teruggevorderd worden na levering in geval van nalatigheid in betaling.

Nele Divira heeft te allen tijde het recht om opdrachten te weigeren zonder hiervoor een uitdrukkelijke reden te moeten opgeven.


LEVERING EN VERZENDING

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Voor verkoop naar andere landen, dient de koper contact op te nemen via nele@neledivira.be voor meer info.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper. Nele Divira heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of enige andere vergoeding.

Nele Divira controleert elke bestelling zorgvuldig voor verzending en zorgt voor een degelijke verpakking. De koper verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk bij ontvangst te controleren en aanvaardt geen verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport. Vastgestelde schade dient gefotografeerd te worden alsook het verzendlabel alvorens de bestelling terug aan verzender mee te geven. Indien de koper later alsnog schade vaststelt aan de geleverde artikelen, dan brengt de koper Nele Divira onmiddellijk op de hoogte d.m.v. een mail met bijgevoegde duidelijke foto waarmee de beschadigde zending aangetoond kan worden. Nele Divira adviseert om de postverpakking niet weg te gooien alvorens vastgesteld te hebben dat de zending zich in goede staat bevindt.


PRIVACY

Nele Divira maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren. Indien uw computer geen cookies accepteert, vanwege een instelling op uw apparaat, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen uitvoeren.


GDPR

GPDR staat voor ‘General Data Protection Regulation’ , vertaald ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. De Verordening is sinds 25 mei 2018 van toepassing en heeft als doelstelling alle Europese burgers te beschermen tegen inbreuken op hun privacy en persoonsgegevens.

In het bijzonder moet de GPDR de 

privacywetgevingen van de verschillende Europese landen harmoniseren.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden door Nele Divira voor volgende doeleinden: het beheer van de bestelling, levering, facturatie, het opvolgen van betalingen, voor klantentevredenheidpolls en de nieuwsbrief.

Je hebt als koper steeds recht op inzage en verbetering van de gegevens. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. Van de nieuwsbrief kan je je te allen tijde uitschrijven. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is in verband met het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.


WAARBORG

Nele Divira staat voor het leveren van hoogwaardige kwaliteitsproducten, waarvan sommige met de hand geassembleerd. Het drukwerk vraagt een zekere zorgvuldigheid bij het openen en sluiten om langdurig gebruik te waarborgen.

Nele Divira maakt de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk. Informatie over artikelen, betreft altijd indicatieve informatie. De weergave van de kleuren van de producten op de website zijn onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de producten. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over het aanbod door contact op te nemen met Nele Divira, Nele Soenen.

De waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Nele Divira kan niet aansprakelijk gesteld worden voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden. Het aanspreken van de waarborg is niet toegestaan in volgende niet-limitatieve gevallen:

– Beschadiging door onzorgvuldigheid bij het openen van de verzending
– Beschadiging door opzet of nalatigheid.
– Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud.
– Beschadiging als gevolg van het niet (juist) in acht nemen van de gebruiksaanwijzing/instructies.
– Verandering of reparatiewerkzaamheden die de klant of derden op ondeskundige wijze en zonder toestemming van Nele Divira heeft aangebracht dan wel getracht heeft aan te brengen aan het product of dit heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
– Kleine kleurverschillen in het drukwerk
– Natuurlijke en/of normale slijtage
– Verkleuring door blootstelling aan licht


GELDIGHEID

Offertes zijn 30 dagen geldig. Indien een offerte wordt goedgekeurd door de klant, dient de bestelling schriftelijk te worden geplaatst bij Nele Divira. Indien de verwachtte oplevering niet gehaald kan worden omwille van overmacht door Nele Divira of de klant in kwestie, zal een tussentijdse factuur worden opgemaakt in afwachting op de voortzetting van de opdracht.


OVERMACHT

Nele Divira is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van een bestelling omwille van onvoorziene gebeurtenissen zoals productie- of stroomonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer van grondstoffen, tekorten aan grondstoffen, vertragingen in transport, stakingen, lock-downs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij Nele Divira, hetzij de leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.


TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische Rechtbanken bevoegd.